ภารกิจ

       จัดให้มีการติดต่อสื่อสาร ,กิจการภาพทางพื้นดิน ,การนำสาร และการนำสารทางอากาศ ให้กับกองบัญชาการกองทัพบก และการติดต่อสื่อสารจาก กองบัญชาการกองทัพบก ไปยังหน่วยรองหลัก และการติดต่อสื่อสารร่วมในการสนับสนุนทางอากาศ

ผังการจัดขีดความสามารถ

       ๑ ติดตั้ง และดำรงค์การติดต่อสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งศูนย์ข่าว การนำสารยานยนต์ โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุ ณ กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและสำหรับที่ตั้งการติดต่อสื่อสารร่วมสนับสนุน ทางอากาศ
       ๒ ติดตั้งและปฏิบัติการใช้ระบบวิทยุถ่ายทอด จากกองบัญชาการกองทัพบกไปยัง กองบัญชาการหน่วยรองหลัก ที่ใช้ระบบสนธิการสื่อสารแถบกว้างได้ ตามความจำเป็น
       ๓ จัดให้มีการสื่อสารสำหรับที่บัญชาการกองทัพบกทางยุทธวิธีเคลื่อนที่เมื่อ ต้องการ
       ๔ จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารหลายทาง เพื่อเชื่อมต่อหน่วยต่างๆ ของกองทัพบกกับ ศูนย์การสื่อสารหลัก และศูนย์การสื่อสารรองเมื่อจำเป็น
       ๕ บริการถ่ายภาพทางพื้นดินให้กับกองบัญชาการกองทัพบก
       ๖ ปฏิบัติการนำสารทางอากาศ และโดยพลนำสารระหว่าง กองบัญชาการกองทัพบก และ กองบัญชาการรองหลัก
       ๗ ปฏิบัติการรบอย่างทหารราบเมื่อจำเป็น