sat car

ประวัติกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินประสูติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พุทธศักราช 2424 พระนามเดิม พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากร เป็น พระโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด

ทรงศึกษาวิชาชั้นต้นที่โรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบแล้วเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในพุทธศักราช 2437 ทรงศึกษาวิชาโยธาธิการที่โรงเรีนแฮร์โรวี่ วิชาวิศวกรรมที่ทรินิตี้ คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และวิชาการทหารที่แช่ทแฮม ประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงศึกษาเพิ่มเติม ณ ประเทศฝรั่งเศสระยะหนึ่ง จึงเสด็จกลับมาศึกษา ณ ประเทศอังกฤษจำสำเร็จได้รับ MEMBER INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERS ในพุทธศักราช 2547 จึงเสด็จกลับประเทศไทย ทรงพระยศและตำแหน่งทางทหารครั้งหลังสุด คือ พลเอกเป็นจเรทหารบกและจเรทหารช่าง และตำแหน่งอื่นๆ ที่มิใช่ด้านการทหารคือ เสนาบดี กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงอภิเษกสมรสกับ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล มีพระโอรสและพระธิดา 11 พระองค์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2479 รวมพระชันษาได้ 54 ปี 7 เดือน 22 วัน เป็นต้นสกุล “ ฉัตรชัย “