กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ฝึกการเดินทางไกล เพื่อฝึกความคุ้นเคยในการเคลื่อนย้ายหน่วยด้วยเท้าพร้อมสัมภาระทางธุรการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
๗ ธ.ค.๕๙
.............

     
     
     
     


กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ฝึกการเดินทางไกล เพื่อฝึกความคุ้นเคยในการเคลื่อนย้ายหน่วยด้วยเท้าพร้อมสัมภาระทางธุรการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕๓๐


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘