กำแพงเพชรอัครโยธิน
ในการติดต่อสื่อสาร กรุณาระบุหน่วยงานที่อยู่ของผู้ติดต่อให้ชัดเจน เนื่องจากในพื้นที่ค่ายฯ มีหลายหน่วยงานอาจทำให้จดหมายไม่ถึงผู้รับ หรือถึงล่าช้า