สนามกอล์ฟกรมทหารสื่อสาร


อัตราค่าบริการ
สนามกอล์ฟค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

ประเภทผู้ใข้บริการ ค่ากรีนฟี ค่าสมาชิก/ปี หมายเหต
วันธรรมดา วันหยุด ( บาท )
๑. สมาชิกสามัญ
๒. สมาชิกวิสามัญ
๓. สมาชิกสมทบ

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
ชำระค่าสมาชิก ตอนสมัครครั้งแรก
เพียงครั้งเดียว
- พลเรือน (walk-in)
- พลเรือน (สมาชิก )
- ข้าราชการพลเรือน (walk-in)
- ข้าราชการพลเรือน (สมาชิก)
- ข้าราชการทหาร /ตำรวจ (walk-in)
- ข้าราชการทหาร /ตำรวจ (สมาชิก)
- เยาวชน (อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์)
๒๐๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๐๐
๑๐๐
๘๐
๘๐
๓๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๐๐
๑๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
ยกเว้น ทบ.
หมายเหตุ
- สปอร์ตเดย์ทุกวันจันทร์,พุธ

 

สนามกอล์ฟกระทุ่มแบน
รายละเอียดอยู่ระหว่างดำเนินการ