พ.ต.พุทธิชัย อ่างทอง
ฝอ.๑ ส.๑ร.ท.สุทัศน์ แจ่มจันทร์ี
น.ควบคุมระบบ
ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ฝอ.1 ส.1

จ.ส.อ.ประสพโชค จันทร์แปลง
จ.ส.อ.สายันต์ วงษ์ชา

จ.ส.อ.อาคม เที่ยงพูลวงศ์

จ.ส.อ.เสกสรร ปรีดาพันธ์

ส.อ.นริส โนอินทร์

ส.อ.เกื้อกูล โพธิ์บุบผา