ผบ.ร้อย
ร.อ.โกศล วัฒนวิมลภิญโญ
ผบ.ร้อย.บก.ส.๑

ส.๑