ฝ่ายการเงิน
กรมทหารสื่อสารที่ ๑


surat
จ.ส.อ.สุรัตน์ งามสมพงษ์

พ.ต.อมรฤทธิ์ แผ้วสกุล

komkrit
ส.ท.คมกริช วุฒิเสลา

 

กรมทหารสื่อสารที่๑