พ.ท.สุปิยะ น้อยอินทร์วงศ์
ฝอ.๓ ส.๑

พ.ต.วัชรทัศน์ อัครอมรพงศ์
ผช.ฝอ.๓ ส.๑


จ.ส.อ.บุญสืบ สิงหนพ

ส.อ.สายยุทธ คิอินธิ

ส.อ.รุ่งศักดิ์ ดีอก

ส.อ.เกียรติศักดิ์ บุญแก้ว

ส.อ.วิรัติ ทรัพย์สิทธิพงศ์


ส.อ.เกียรติก้อง เอี่ยมสารี

ส.อ.พีระพล หงษ์คู
 

ทหารสื่อสาร